ارائه مشاوره تخصصی در خصوص نحوه عمل و چگونگی طرح دادخواست درخصوص مطالبات بانکها در مورد تسهیلات اعطایی و الزام بانک به محاسبه مطالبات وفق قوانین پولی و مالی 

ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است )  ( صدور حکم مبنی بر اعلام بطلان دستور اجراء سند رهنی 

الزام بانک به فک رهن از ملک ترهینی 

توقیف عملیات اجرایی پرونده اجرایی 

الزام بانک به محاسبه و وصول مطالبات وفق قوانین پولی و بانکی خصوصا قانون عملیات بانکی بدون ربا 

ویژه قراردادهای منعقده در قالب عقود مشارکتی یا مبادله ای 

حداقل نرخ سود مورد انتظار مصوب شورای پول و اعتبار 

محاسبه غیر قانونی بهره مرکب و سود بر دیرکرد و بدون لحاظ بند ۶ ماده ۲۰ عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه های فصل سوم و چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هیئت وزیران و بدون رعایت تبصره ماده ۳۳ و ماده ۳۵ قانون اصلاحی ثبت و بند ۳ و ۴ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور ناظر به تبصره مارالذکر و بدون اخذ مصوبه از شورای پول و اعتبار

بخصوص اینکه اجراییه صادر شده باشه و نیاز به توقیف عملیات اجرایی و ابطال دستور اجرا داشته باشید

کاملا مستند به قوانین و مطابق اخرین متد دهها پرونده موفق در این زمینه 

تماس بگیرید 

09907976414